Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Lesy města Český Krumlov budují studánky a tůně

30.4.2021 | Český Krumlov

V dubnových dnech ožily tři nové tůně v krumlovských lesích. Městské lesy tak vychází vstříc současnému velkému tématu zadržování vody v krajině. V následujících letech plánují vybudovat padesát dalších vodních ploch.


Význam zadržování vody v krajině stále narůstá, proto společnost Lesy města Český Krumlov navázala na úspěšné loňské vybudování první tůně v Zátoňských Dvorech a připravila rozsáhlejší projekt na zlepšení mikroklimatických podmínek v českokrumlovských lesích.

 

Projekt Krumlovské studánky a tůně počítá v následujících pěti letech s obnovením a vybudováním 50 objektů sloužících k zadržování vody v lesích, které má pod svou správou společnost Lesy města Český Krumlov.

 

Soustava prvních čtyř tůní byla zřízena na lesním pozemku v katastrálním území Spolí. Jedná se o kaskádu tůní napájených podpovrchovou vodou přitékající z míst položených výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry cca 6 x 8 metrů a hloubku 1 až 1,2 metru. Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, bude v tůních zadrženo přibližně 25 000 litrů vody.

 

„Tato aktivita je důležitá zejména z důvodu zadržení vody v krajině a vytvoření domova pro živočichy a rostliny vázané na vodu. Kvalitní vodní biotop v této lokalitě podpoří biodiverzitu a ekologickou rovnováhu. Tůně poslouží také k napájení lesní zvěře,“ uvádí jednatel městských lesů Miroslav Štoll.

 

Při výstavbě byla vytěžená zemina použita k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech jednotlivých tůní je vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních stavech.

 

Původním záměrem společnosti bylo vybudování vodní nádrže v jiné lokalitě o velikosti cca 0,5 hektaru za finančního přispění Ministerstva životního prostředí. Tento projekt se ovšem nesetkal s pozitivním stanoviskem zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny, proto od něho bylo upuštěno.Výstavba byla proto financována z vlastních zdrojů společnosti, celkové náklady na jednotlivé tůně se pohybují v řádu nižších jednotek tisíců korun.

 

Projekt pro letošní rok předpokládá vybudování dalších tůní, a to např. v k.ú. Kladné v lesním komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti osady Zátoňské Dvory.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Český Krumlov

Foto: Město Český Krumlov

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: