Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Jihočeští ornitologové mapují výskyt skřivana lesního, zapojit se může každý

21.3.2022 | Jihočeský ornitologický klub

Jihočeský ornitologický klub (JOK) započal v roce 2020 kampaň, jejímž cílem je sledování a mapování skřivana lesního. V roce 2022 tato kampaň pokračuje a ke skřivánkovi se přidává ještě jako doprovodný druh linduška lesní. 

 


 

Sledování skřivana lesního (Lullula arborea) v letech 2021–2022 je součástí kampaně Pták roku JOKu. Cílem této kampaně, se kterou JOK započal od roku 2020, je mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území Jihočeského kraje. Druh je vybírán tak, aby se mohli zapojit mapovatelé na většině území Jihočeského kraje a přístup volen tak, aby došlo k co největšímu obohacení našich dosavadních znalostí, případně získání přímých výstupů použitelných při ochraně vybraného druhu. Akce je inspirována celorepublikovou kampaní Pták roku organizovanou ČSO nebo obdobnými regionálními akcemi a je určena zejména pro členskou základnu a další zájemce z řad příznivců JOK.

 

Výskyt skřivana

Skřivan lesní je v jižních Čechách pravidelně hnízdícím druhem, jehož hnízdiště jsou roztroušena po celém území kraje, s častějším výskytem v Pošumaví a na Třeboňsku. Početnější populace se pravděpodobně vyskytuje také na území České Kanady, odkud ale obecně informace o aktuálním rozšíření a početnosti skřivana lesního chybí.

 

Vyhledávaná místa

Skřivan lesní vyhledává místa s narušeným půdním pokryvem, v současnosti často vlivem činnosti člověka (vojenská cvičiště, pískovny, kamenité pastviny), zpravidla na okraji lesních porostů v mozaikovité krajině s rozptýlenou zelení. Vhodná místa pro skřivana lesního však mohou rychle zarůstat nebo se naopak mohou objevovat nová (např. po kůrovcových kalamitách a lesní těžbě). Početnost a celková populační dynamika druhu se tedy může rychle měnit. Skřivana lesního v tomto směru můžeme považovat za vhodný, akusticky nápadný vlajkový druh s typickým zpěvem, který charakterizuje narušená stanoviště a/nebo ranně sukcesní stádia lesních společenstev. Početnostní trendy skřivana lesního tedy mohou odrážet změny probíhající v krajině a upozornit nás na změny i v případě, že nejsou na první pohled patrné.


Cíl kampaně

Cílem dvouroční akce je získat aktuální informace o rozšíření, početnosti a biotopových preferencích skřivana lesního na území jižních Čech a do spolupráce v co největší míře zapojit jihočeskou ornitologickou základnu. Zároveň chtějí ornitologové navázat na projekt uskutečněný v letech 2016 - 2020 v Horním Rakousku, kde byl na některých místech zaznamenán nárůst početnosti skřivana lesního až o 130 %, jinde naopak zároveň došlo k jeho lokálnímu vymizení. V souvislosti s tím bude velmi zajímavé zjistit, jaká je současná populační dynamika druhu v jižních Čechách.

 

Návod k účasti na mapování je uveden na webových stránkách JOK. 
 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Jihočeský ornitologický klub - webové stránky

Ilustrační foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: