Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Novostavba zemních tůní nedaleko Radouňky zvýší biodiverzitu lokality

29.5.2024 | Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec pracuje na projektu Zvýšení biodiverzity města a jeho okolí - tůně a výsadby. Kromě již exitujících tůní v místní části Radouňka přibydou v intravilánu města další nové nadzemní tůně.


Od března se staví dvě tůně v nivě řeky Nežárky v místech, kde do Nežárky ústí Ratmírovský potok. Kromě jiného tůně posílí hospodaření s dešťovými vodami na daném území a zároveň budou plnit i krajinotvornou funkci.

 

Plocha byla porostlá olšovým luhem. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá, vrba křehká, vrba jíva, javor klen a další. V lokalitě se vyskytuje i mrtvé dřevo a dutiny ve starých vrbách, což hodnotu území z pohledu ochrany přírody zvyšuje.

 

„Zvolená lokalita je vhodná pro vybudování tůní, protože má především potenciál pro výskyt některých zvláště chráněných druhů, zejména obojživelníků - například skokana štíhlého a skokana zeleného, kteří byli nedaleko v nivě Nežárky nalezeni a tvorba tůní jim poskytne potenciální místo pro rozmnožování,“ řekl starosta města.

 

Dá se také očekávat zvýšení biodiverzity o běžné druhy vodních bezobratlých (vážek, vodních brouků, vodních ploštic aj.). Hlavním účelem stavby tůní je tak zvýšení biodiverzity lokality a vytvoření biotopu pro obojživelníky, ale i pro dalších živočichů závislých na vodě (možnost hnízdění vodního ptactva apod).

 

Vytěžená zemina a sejmutá ornice z místa stavby bude vyvezena na pozemek v katastru Radouňky, kde touto zeminou budou zavezeny terénní nerovnosti a prohlubně. Nadzemní tůně rozšíří nabídku kvalitních vodních biotopů v intravilánu města a navazují na již vybudované tůně v místní části Radouňka u rybníka Kubeňák, kde celé území prošlo v roce 2014 revitalizací území (poldry, tůně, remízky). 

 

Právě na zmíněné území v k. ú. Radouňka, které prošlo v roce 2014 celkovou revitalizací, navazuje druhá část projektu, a tou jsou výsadby a ošetření stromů podél naučné stezky.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Foto: tamtéž

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: